Regulamin organizacji Szkoleń stacjonarnych

Feniks Terapia Funkcjonalna Damian Kapturski

 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

I.               ORGANIZACJA SZKOLEŃ STACJONARNYCH

1.     Szkolenia stacjonarne organizowane są i prowadzone przez  firmę Feniks Terapia Funkcjonalna Damian Kapturski z siedzibą w Lądku Zdroju, kod pocztowy 57-540, ul. Zdrojowa 16/5, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 8811401547, REGON: 020655748.

2.     Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady oraz sposób organizacji Szkoleń stacjonarnych przez Organizatora na rzecz Uczestników szkolenia.

3.     Definicje:

a)     Serwis – tematyczny serwis internetowy, dostępny pod adresem www.terapiafunkcjonalna.pl, zawierający informacje na temat wiedzy medycznej z zakresu fizjoterapii, należący do Organizatora, w ramach którego Organizator świadczy Usługi, o których mowa w § 3. III. pkt 1 Regulaminu Serwisu,

b)     Organizator – organizator Szkoleń stacjonarnych, o których mowa w niniejszym Regulaminie, tj. Feniks Terapia Funkcjonalna Damian Kapturski z siedzibą w Lądku Zdroju, kod pocztowy 57-540, ul. Zdrojowa 16/5, (adres do korespondencji: ul. Dźwiękowa 4/36; Józefosław; 05-509), wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 8811401547, REGON: 020655748, adres poczty elektronicznej: kontakt@terapiafunkcjonalna.pl,

c)     Szkolenie stacjonarne – zajęcia w formie kursu, organizowane w wyznaczonym przez Organizatora terminie, mające na celu doskonalenie zawodowe uczestników oraz przekazanie wiedzy z zakresu fizjoterapii, zakończone zdobyciem przez Uczestnika certyfikatu potwierdzającego jego udział w szkoleniu,

d)     Certyfikat – dokument potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, który otrzymują tylko osoby, biorące udział w kursie w pełnym wymiarze godzinowym,

e)     Uczestnik szkolenia – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która bierze udział w Szkoleniu organizowanym przez Organizatora,

f)      Umowa – umowa zawierana przez Organizatora z Użytkownikiem w języku polskim,

g)     Zgłoszenie – oświadczenie woli osoby zainteresowanej wzięciem udziału w Szkoleniu stacjonarnym organizowanym przez Organizatora,

4.     Usługi świadczone przez Organizatora polegają na organizowaniu Szkoleń stacjonarnych, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

5.     Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Uczestnika szkolenia, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

6.     Organizator udostępnia niniejszy Regulamin nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu internetowego www.terapiafunkcjonalna.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, a także w swojej siedzibie.

 

II.              ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W SZKOLENIU STACJONARNYM

1.     Zgłoszenia udziału w Szkoleniu mogą być dokonywane 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, w okresie wskazanym każdorazowo przez Organizatora, nie później jednak niż do 30 dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

2.     W celu skutecznego Zgłoszenia udziału w Szkoleniu, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, Uczestnik szkolenia proszony jest o wypełnienie Zgłoszenia i przesłanie go na adres e-mail: kontakt@terapiafunkcjonalna.pl lub złożenie w siedzibie Organizatora.

3.     Potwierdzenie Zgłoszenia udziału w szkoleniu zostanie przesłane Uczestnikowi przez Organizatora w formie wiadomości e-mail.

4.     W przypadku niektórych szkoleń dodatkowym wymogiem może być posiadanie wykształcenia kierunkowego. Dotyczy to m.in. lekarzy, fizjoterapeutów, a także innych osób wskazanych przez Organizatora w informacji dotyczącej szkolenia, która zostanie zamieszczona na właściwej podstronie internetowej Serwisu www.terapiafunkcjonalna.pl.

5.     Posiadanie kwalifikacji, o których mowa w II. pkt 6. niniejszego paragrafu należy potwierdzić przesyłając Organizatorowi zeskanowany dokument (dyplom, zaświadczenie) do 30 dni przed rozpoczęciem Szkolenia

6.     Szczegółowe informacje na temat organizowanego Szkolenia zamieszczone są na właściwej podstronie internetowej Serwisu www.terapiafunkcjonalna.pl, a także dostępne w siedzibie Organizatora.

 

III.            PŁATNOŚCI

1.     Całkowity koszt Szkolenia jest podawany każdorazowo na podstronie Serwisu internetowego www.terapiafunkcjonalna.pl.

2.     Uczestnik szkolenia może dokonać płatności za udział w Szkoleniu przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Organizatora.

3.     W wiadomości, o której mowa w § 1. II. pkt 4 niniejszego Regulaminu zostanie podany numer rachunku bankowego, na który Uczestnik szkolenia zobowiązuje się przelać określoną sumę pieniężną. W pierwszej kolejności Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) w terminie do 7 dni od dokonania Zgłoszenia, niezależnie od rodzaju organizowanego Szkolenia. Pozostałą sumę należy wpłacić na konto Organizatora do 30 dni przed rozpoczęciem Szkolenia, pod rygorem niedopuszczenia Uczestnika do udziału w Szkoleniu.

4.     Zapłata uznawana jest za dokonaną z chwilą zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie bankowym Organizatora.

5.     Jeżeli Uczestnik szkolenia nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zgłoszenia udziału w Szkoleniu, Organizator wezwie go do dokonania płatności. W przypadku bezskutecznego wezwania, Organizator ma prawo anulować Zgłoszenie, informując o tym Uczestnika szkolenia drogą mailową lub telefoniczną.

6.     Organizator wystawia Uczestnikom szkolenia faktury VAT po faktycznym zakończeniu Szkolenia.

 

IV.            PRAWO DO ODWOŁANIA SZKOLENIA ORAZ REZYGNACJI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU

1.     Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia, jeżeli nie osiągnięto minimalnej liczby Uczestników wymaganych do jego przeprowadzenia, która jest każdorazowo określana przez Organizatora. Jednocześnie Organizator zobowiązuje się do powiadomienia o powyższym Uczestnika drogą mailową lub telefoniczną, na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia.

2.     W sytuacji, o której mowa w IV. pkt 1 niniejszego paragrafu Organizator dokonuje zwrotu płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od przekazania informacji odwołaniu szkolenia. Istnieje również możliwość przeniesienia wpłaconej kwoty na poczet innego Szkolenia organizowanego przez Organizatora.

3.     Organizator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Uczestnik szkolenia chyba, że Uczestnik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.

4.     Uczestnikowi szkolenia przysługuje w każdej chwili przed dniem rozpoczęcia Szkolenia prawo do rezygnacji z uczestnictwa w nim.

5.     Rezygnacja powinna być zgłoszona Organizatorowi w formie pisemnej na adres e-mail: kontakt@terapiafunkcjonalna.pl, wraz z podaniem danych osobowych Uczestnika rezygnującego ze Szkolenia oraz wskazania rachunku bankowego na który ma zostać zwrócona zapłata za udział w Szkoleniu.

6.     W przypadku rezygnacji z udziału w Szkoleniu przez Uczestnika szkolenia, Organizator ma prawo pobrać jedynie taką kwotę, która odpowiada kosztom faktycznie przez niego już poniesionym w związku z rezygnacją Uczestnika.

7.     Uczestnik szkolenia może przenieść prawa i obowiązki wynikające z dokonania Zgłoszenia udziału w Szkoleniu na osobę trzecią bez zgody Organizatora, jeżeli osoba ta przejmie wszystkie wynikające z dokonanego Zgłoszenia prawa i obowiązki. Aby przeniesienie takie było skuteczne, Uczestnik szkolenia musi zawiadomić o tym fakcie Organizatora najpóźniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia Szkolenia.

8.     W przypadku, o którym mowa w powyższym punkcie, odpowiedzialność Uczestnika szkolenia oraz osoby trzeciej za uregulowanie należności finansowych związanych ze Szkoleniem jest solidarna.

 

V.             POSTANOWIENIA KOŃCOWE ORGANIZACJI SZKOLEŃ STACJONARNYCH

1.     W razie niemożności zorganizowania Szkolenia z przyczyn niezależnych od osoby bezpośrednio prowadzącej Szkolenie (choroba lub inne zdarzenia losowe) Organizator zastrzega sobie możliwość jej zmiany na inną o takich samych kwalifikacjach.

2.     W sytuacjach nadzwyczajnych (takich jak np. zmiana wymagań dotyczących organizacji Szkolenia) pociągających ze sobą zwiększenie kosztów Szkolenia, Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ceny Szkolenia. Zmiana nie może nastąpić później niż 14 dni  przed jego rozpoczęciem. Uczestnicy szkolenia zostaną we wspomnianym terminie powiadomienia o zmianie ceny Szkolenia. W przypadku braku akceptacji zmian Uczestnik może zrezygnować z udziału w Szkoleniu otrzymując zwrot kwoty dotychczas wpłaconej Organizatorowi.

3.     W ramach Szkolenia Organizator zapewnia catering w przerwach zaplanowanych pomiędzy poszczególnymi panelami organizowanego Szkolenia.

4.     Każdy Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do posiadania wymaganego przez Organizatora wyposażenia, tj. przyborów do pisania, zmiennego obuwia sportowego, krótkich spodenek, koszulki sportowa, a w przypadku kobiet, również górnej części bikini.

5.     Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania szkolenia w trakcie jego trwania, w przypadku zaistnienia zagrożenia zdrowia lub życia Uczestników spowodowanego przez siłę wyższą. Niezwłocznie po ustaniu zagrożenia Organizator powinien umożliwić Uczestnikowi kontynuowanie udziału w Szkoleniu.

 

 

§ 2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1.     Uczestnik szkolenia, wypełniają Zgłoszenie proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).

2.     Uczestnik szkolenia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Organizatora, bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@terapiafunkcjonalna.pl

3.     Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu prawidłowej organizacji Szkoleń stacjonarnych, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

4.     Dane osobowe Uczestnika szkolenia, mogą zostać udostępnione innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, tylko i wyłącznie po uprzednim uzyskaniu wyraźnej zgody Uczestnika szkolenia.

5.     Ochrona danych osobowych w firmie Feniks  Terapia Funkcjonalna Damian Kapturski znajdują się w dokumencie Polityka prywatności Serwisu internetowego www.terapiafunkcjonalna.pl.

 

 

§ 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

1.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a)     jakiekolwiek szkody (zdrowia i mienia) wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Uczestników szkolenia z informacji, w sposób sprzeczny z prezentowaną na Szkoleniu stacjonarnym wiedzą, niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa,

b)     za treści udostępniane przez Uczestników szkolenia podczas organizowanego Szkolenia stacjonarnego, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,

c)     nieprzestrzeganie przez Uczestników szkolenia  postanowień niniejszego Regulaminu.

2.     Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Uczestnika szkolenia obowiązków wynikających z Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa obowiązujących na terenie RP, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które Uczestnik szkolenia nie ponosi odpowiedzialności.

3.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za poprawność działania systemów transakcyjnych umożliwiających dokonanie przelewu internetowego na konto bankowe Organizatora. Wszelkie roszczenia związane z realizacją w/w transakcji należy kierować wyłącznie do podmiotu odpowiedzialnego za przeprowadzenie danej transakcji.

 

 

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.     Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3.     Regulamin Szkoleń stacjonarnych obowiązuje od dnia 01.03.2015 roku.