Regulamin Serwisu www.terapiafunkcjonalna.pl

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.terapiafunkcjonalna.pl prowadzony jest przez  firmę Feniks Terapia Funkcjonalna Damian Kapturski z siedzibą w Lądku Zdroju, kod pocztowy 57-540, ul. Zdrojowa 16/5, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 8811401547, REGON: 020655748.
 2. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Serwis na rzecz Użytkowników za pośrednictwem strony internetowej www.terapiafunkcjonalna.pl
 3. Definicje:

a)Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

b)Serwis – tematyczny serwis internetowy, zawierający informacje na temat wiedzy medycznej z zakresu fizjoterapii, należący do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi,

c)Usługodawca – Feniks Terapia Funkcjonalna Damian Kapturski z siedzibą w Lądku Zdroju, kod pocztowy 57-540, ul. Zdrojowa 16/5, (adres do korespondencji: ul. Dźwiękowa 4/36; Józefosław; 05-509), wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 8811401547, REGON: 020655748, adres poczty elektronicznej: kontakt@terapiafunkcjonalna.pl,

d)Organizator – organizator Szkoleń stacjonarnych, o których mowa w § 9. Niniejszego Regulaminu, tj. Feniks Terapia Funkcjonalna Damian Kapturski z siedzibą w Lądku Zdroju, kod pocztowy 57-540, ul. Zdrojowa 16/5, (adres do korespondencji: ul. Dźwiękowa 4/36; Józefosław; 05-509), wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 8811401547, REGON: 020655748, adres poczty elektronicznej: kontakt@terapiafunkcjonalna.pl,

e)Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę,

f)Usługi – dostępna w Serwisie usługa, będąca przedmiotem umowy świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika w oparciu o niniejszy Regulamin,

g)Formularz rejestracji – dostępny w Serwisie formularz, umożliwiający utworzenie Konta,

h)Rejestracja – wypełnienie Formularza Rejestracji oraz utworzenie Konta,

i)Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika,  zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika,

j)Umowa – umowa o świadczenie usług w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Serwisu z Użytkownikiem,

k)Formularz zamówienie – dostępny w Serwisie formularz, umożliwiający Użytkownikowi złożenia Zamówienia,

l)Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, stanowiące ofertę zawarcia Umowy z Usługodawcą,

m)Materiały – materiały audiowizualne i pdf. oraz szkolenia e-learningowe, udostępniane odpłatnie przez Usługodawcę w ramach Serwisu w taki sposób, aby każdy Użytkownik mógł uzyskać do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

n)PayU – operator elektronicznych płatności internetowych działający jako system, który daje możliwość dokonywania oraz otrzymywania wpłat za pośrednictwem sieci Internet dostarczany przez agenta rozliczeniowego PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444,

o)Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę, polegająca na umożliwieniu osobom zainteresowanym korzystaniem z Serwisu, otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych z Serwisem.

4. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika, przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

6. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

§2. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych osób trzecich.
 2. Użytkownik ma prawo do korzystania z Serwisu na zasadach ustalonych w niniejszym Regulaminie oraz wyboru Usług oferowanych przez Serwis.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego prawa polskiego i podania prawdziwych, zgodnych ze stanem faktycznym danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail) oraz ochrony swoich danych identyfikacyjnych (loginu oraz hasła).
 4. Niedozwolone jest umieszczanie i przesyłanie przez Użytkownika treści o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno normy prawne, moralne, treści obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną etc.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.
 5. Niedozwolone jest umieszczanie i przesyłanie przez Użytkownika treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, w szczególności naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób, a także treści mających charakter SPAMu, np. linków zawierających adresy innych stron internetowych, nielegalne oprogramowania lub informację na temat ich pozyskania.
 6. Nieznajomość obowiązujących reguł nie zwalnia Użytkownika od odpowiedzialności w sytuacji gdy łamie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do stosowania pouczeń, czasowego zawieszania, a w ostateczności usuwania Kont Użytkowników Serwisu, którzy mimo stosowania uprzednich ostrzeżeń, swym działaniem łamią postanowienia niniejszego Regulaminu, utrudniają korzystanie z Serwisu innym Użytkownikom, wykorzystują Usługi świadczone w ramach Serwisu niezgodnie z ich przeznaczeniem lub naruszają przepisy obowiązującego na terenie RP prawa.
 8. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników Serwisu.
 9. Użytkownik korzystający z Usług, zobowiązany jest do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek treści i baz danych udostępnionych w Serwisie, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.
 10. Każdy Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@terapiafunkcjonalna.pl, wszelkie treści i działania, które w sposób rażący naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 11. Warunkiem technicznym, koniecznym do korzystania z Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jest dostęp przez Użytkownika do komputera, przeglądarki internetowej obsługującej dokumenty HTML oraz sieci Internet.

 

§3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

I. UTWORZENIE KONTA

 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników są odpłatne.
 2. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług przez Usługodawcę w pełnym zakresie funkcjonalności Serwisu jest prawidłowe dokonanie Rejestracji.
 3. Rejestracja w Serwisie może zostać dokonana za pośrednictwem Formularza Rejestracji lub po przesłaniu do Administratora adresu e-mail Użytkownika w celu utworzenie Konta.
 4. Użytkownik dokonując Rejestracji w Serwisie oświadcza, iż jest uprawniony do zawarcia Umowy, a podane przez niego dane osobowe są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
 5. Usługodawca po dokonaniu prawidłowej Rejestracji utworzy dla Użytkownika Konto.
 6. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą loginu i hasła dostępu.
 7. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeżeli poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że Użytkownik działa w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy osób trzecich. O powyższym fakcie Usługodawca poinformuje Użytkownika niezwłocznie pocztą elektroniczną na wskazany podczas Rejestracji adres e-mail.
 8. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ujawnienia hasła dostępu do Konta.
 9. Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się przez Użytkownika z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego akceptacją.

II. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą wypełnienia Formularza zamówienia przez Użytkownika i otrzymania od Usługodawcy w formie wiadomości e-mail potwierdzenia złożenia Zamówienia.
 2. Użytkownik samodzielnie decyduje i wybiera Usługi, z których chce skorzystać.
 3. Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną oraz zażądać usunięcia jego Konta wysyłając odpowiednią informację drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@terapiafunkcjonalna.pl.
 4. Żądanie usunięcia Konta Użytkownika jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego korzystania z Usług, co do których posiadanie Konta w Serwisie jest niezbędne oraz usunięciem wszystkich danych powiązanych z tym Kontem, zgromadzonych w Serwisie.

III.            ZAKRES USŁUG:

 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę polegają na:
 2. a)umożliwieniu prowadzenia Konta w Serwisie,
 3. b)umożliwieniu złożenia Zamówienia poprzez założone wcześniej Konto,
 4. c)umożliwieniu złożenia Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia dostępnego na stronie Serwisu,
 5. d)odpłatnym udostępnianiu Materiałów,
 6. e)możliwości przeglądania i komentowania udostępnianych Materiałów,
 7. f)organizowaniu Szkoleń stacjonarnych, o których mowa w § 9 niniejszego Regulaminu,
 8. g)prowadzeniu Newslettera.
 9. Potwierdzenie złożenia Zamówienia, o którym mowa w § 3 III. pkt b), c), d) zostanie przesłane Użytkownikowi przez Usługodawcę w formie wiadomości e-mail.

IV. UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW

 1. Materiały udostępniane są Użytkownikowi, po utworzeniu dla niego Konta oraz pomyślnym zawarciu Umowy z Usługodawcą według zasad określonych w niniejszym dokumencie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych elementów z oferty.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia plików z przyczyn od niego niezależnych.
 4. Wraz z pierwszym odtworzeniem Materiałów, Użytkownik uzyskuje niewyłączną, nieprzenoszalną i bez prawa sublicencjonowania (w tym bez prawa upoważniania innych osób do korzystania z treści w zakresie udzielonej licencji) licencję do korzystania z Materiału.
 5. Użytkownik uzyskuje dostęp do Materiału poprzez utworzone Konto w ramach Serwisu, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Klucza dostępu.
 6. Dostęp do Materiałów aktywny jest przez 90 dni od zawarcia Umowy. W tym czasie, Użytkownik powinien pobrać i zapisać na nośniku danych, udostępnione przez Usługodawcę w ramach Serwisu Materiały, w celu ich utrwalenia. Po tym okresie, jeśli informacja handlowa nie stanowi inaczej, Użytkownik utraci możliwość dostępu do Materiałów.

V. PŁATNOŚCI

 1. Ceny Materiałów i dostępu do nich, określone są na stronach Serwisu.
 2. Ceny podane przez Usługodawcę wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 3. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu – faktura VAT.
 4. Użytkownik może wybrać jeden z następujących sposobów płatności:
 5. a)płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Usługodawcy,
 6. b)płatność internetowa – PayU.
 7. Wyboru płatności dokonuje Użytkownik.
 8. W wypadku wnoszenia opłaty za pośrednictwem Operatora płatności PayU, opłaty dokonuje się po przejściu na strony internetowe Operatora elektronicznych płatności.
 9. Dostęp do Materiałów w ramach Serwisu uaktywniany jest w ciągu 2 dni roboczych, a w przypadku udostępniania Materiałów za pośrednictwem poczty elektronicznej – w ciągu 10 godzin, od momentu zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie Usługodawcy.
 10. Jeżeli Użytkownik nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Usługodawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Użytkownika drogą mailową lub telefoniczną.
 11. Użytkownik upoważnia Usługodawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. Faktury przesyłane i udostępniane są na wskazany przez Użytkownika adres e-mail w formie pliku PDF, umożliwiającego jego pobranie oraz wydruk. W przypadku chęci skorzystania przez Użytkownika z formy papierowej faktur, wymagana jest pisemna dyspozycja zmieniająca niniejszy punkt.

§4. REKLAMACJE

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko Użytkownika, jego adres poczty elektronicznej e-mail oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Usługodawca zobowiązany jest zająć stanowisko co do złożonej przez Użytkownika reklamacji w przeciągu 14 dni od Zgłoszenia.
 5. Brak odpowiedzi ze strony Usługodawcy po upływie wskazanego w pkt 4 niniejszego paragrafu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
 6. Powyższe, dotyczy wyłącznie Użytkowników będących Konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).
 7. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.
 8. Reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail: kontakt@terapiafunkcjonalna.pl.
 9. Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności elektronicznych, należy kierować do Operatora płatności PayU, bezpośrednio na adres e-mail, korzystając z formularza kontaktowego lub telefonicznie – zgodnie z regulaminem świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych Operatora płatności PayU.

 

§5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, w myśl przepisu art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
 2. Powyższa dyspozycja wynika ze szczególnego charakteru usług świadczonych przez Serwis tj. dostarczania nagrań audialnych i wizualnych, a także świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

§6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Użytkownik, wypełniając Formularz rejestracji i zakładając Konto, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).
 2. Użytkownik ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Usługodawcy, bezpośrednio za pośrednictwem Konta lub pod adresem e-mail: kontakt@terapiafunkcjonalna.pl
 3. Dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w celu prawidłowej realizacji świadczenia Usług.
 4. Dane osobowe Użytkownika, mogą zostać udostępnione innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, tylko i wyłącznie po uprzednim uzyskaniu wyraźnej zgody Użytkownika.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika znajdują się w dokumencie Polityka prywatności.

 

 

§7. PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie treści udostępniane w ramach Serwisu podlegają ochronie prawnej wynikającej z osobistych oraz majątkowych praw autorskich, które należą bezpośrednio do Usługodawcy.
 2. Zabrania się kopiowania oraz rozpowszechniania treści znajdujących się w Serwisie. Powyższe dotyczy przede wszystkim wszelkich treści pisanych jak i zdjęć, układów i kompozycji elementów, materiałów graficznych, a także materiałów audiowizualnych.
 3. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach własnych usługowych serwisów internetowych.
 4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Usługodawcy, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

 

 

§8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 2. a)jakiekolwiek szkody (zdrowia i mienia) wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług, w sposób sprzeczny z prezentowaną w udostępnionych Materiałach wiedzą, niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa,
 3. b)za treści udostępniane przez Użytkowników za pośrednictwem Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
 4. c)nieprzestrzeganie przez Użytkowników  postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Usługodawca nie odpowiada za problemy bądź przerwy w działaniu sieci Internet, które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Usług. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione przez Użytkownika w wyniku utraty danych lub niemożliwości przesyłu danych, które spowodowane były przez przerwy w dostępnie do Serwisu.
 6. W przypadku awarii systemu umożliwiającego dostęp do wykupionych Materiałów, Usługodawca zobowiązuje się przesłać Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej specjalnie wygenerowany link, umożliwiający zapisanie wykupionych Materiałów na komputerze Użytkownika. Link przesłany zostanie w ciągu 2 dni roboczych od momentu poinformowania Usługodawcy o braku dostępu do wykupionych w ramach Serwisu Materiałów.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Użytkownika obowiązków wynikających z Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa obowiązujących na terenie RP, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkowników naruszających Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług, w tym na skutek usunięcia Konta Użytkownika naruszającego Regulamin.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poprawność działania systemów transakcyjnych dostarczanych przez Spółkę PayU Spółka akcyjna. Wszelkie roszczenia związane z realizacją transakcji obsługiwanych przez PayU należy kierować wyłącznie do PayU Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu.

§9. SZKOLENIA STACJONARNE

 

I. ORGANIZACJA SZKOLEŃ STACJONARNYCH

 1. Definicje:
 2. a)Szkolenie stacjonarne – zajęcia w formie kursu, organizowane w wyznaczonym przez Organizatora terminie, mające na celu doskonalenie zawodowe uczestników oraz przekazanie wiedzy z zakresu fizjoterapii, zakończone zdobyciem przez Uczestnika certyfikatu potwierdzającego jego udział w szkoleniu,
 3. b)Certyfikat – dokument potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, który otrzymują tylko osoby, biorące udział w kursie w pełnym wymiarze godzinowym,
 4. c)Uczestnik szkolenia – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która bierze udział w Szkoleniu organizowanym przez Organizatora,
 5. d)Zgłoszenie – oświadczenie woli osoby zainteresowanej wzięciem udziału w Szkoleniu stacjonarnym organizowanym przez Organizatora,
 6. e)Formularz zgłoszeniowy – dostępny na dedykowanej podstronie serwisu internetowego terepiafunkcjonalna formularz on-line, umożliwiający dokonanie zgłoszenia udziału w organizowanym przez Organizatora Szkoleniu poprzez podanie i przesłanie za jego pośrednictwem wszystkich niezbędnych danych,

 

II. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W SZKOLENIU STACJONARNYM

 1. Uczestnik szkolenia może wybrać jeden spośród następujących sposobów dokonywania Zgłoszenia swojego udziału w organizowanym przez Organizatora Szkoleniu stacjonarnym:
 2. a)za pomocą Formularza zgłoszeniowego dostępnego on-line na podstronie Serwisu,
 3. b)za pomocą Zgłoszenia w formie papierowej.
 4. Zgłoszenia udziału w szkoleniu mogą być dokonywane 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, w okresie wskazanym każdorazowo przez Organizatora, nie później jednak niż do 30 dni przed rozpoczęciem Szkolenia.
 5. W celu skutecznego Zgłoszenia udziału w Szkoleniu, o którym mowa w II. pkt 1 a) niniejszego paragrafu, Uczestnik szkolenia proszony jest o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego i przesłanie go Organizator klikając przycisk „Wyślij”.
 6. W celu skutecznego Zgłoszenia udziału w Szkoleniu, o którym mowa w pkt II. 1 b) niniejszego paragrafu, Uczestnik szkolenia proszony jest o wypełnienie Zgłoszenia i przesłanie go na adres e-mail: kontakt@terapiafunkcjonalna.pl.
 7. Potwierdzenie Zgłoszenia udziału w szkoleniu zostanie przesłane Uczestnikowi przez Organizatora w formie wiadomości e-mail.
 8. W przypadku niektórych szkoleń dodatkowym wymogiem może być posiadanie wykształcenia kierunkowego. Dotyczy to m.in. lekarzy, fizjoterapeutów, a także innych osób wskazanych przez Organizatora w informacji dotyczącej szkolenia, która zostanie zamieszczona na właściwej podstronie internetowej Serwisu www.terapiafunkcjonalna.pl.
 9. Posiadanie kwalifikacji, o których mowa w pkt 6. niniejszego paragrafu należy potwierdzić przesyłając Organizatorowi zeskanowany dokument (dyplom, zaświadczenie) do 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 10. Szczegółowe informacje na temat organizowanego Szkolenia zamieszczone są na właściwej podstronie internetowej Serwisu www.terapiafunkcjonalna.pl.

III.            PŁATNOŚCI ZA UDZIAŁ W SZKOLENIU

 1. Całkowity koszt Szkolenia jest podawany każdorazowo na podstronie Serwisu internetowego www.terapiafunkcjonalna.pl, na której znajduje się Formularz zgłoszeniowy
 2. Uczestnik szkolenia może dokonać płatności za udział w Szkoleniu przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Organizatora.
 3. W wiadomości, o której mowa w § 9. II. pkt 5 niniejszego zostanie podany numer rachunku bankowego, na który Uczestnik szkolenia zobowiązuje się przelać określoną sumę pieniężną. W pierwszej kolejności Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) w terminie do 7dni od dokonania Zgłoszenia, niezależnie od rodzaju organizowanego Szkolenia. Pozostałą sumę należy wpłacić na konto Organizatora do 30 dni przed rozpoczęciem Szkolenia, pod rygorem niedopuszczenia Uczestnika do udziału w Szkoleniu.
 4. Zapłata uznawana jest za dokonaną z chwilą zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie bankowym Organizatora.
 5. Jeżeli Uczestnik szkolenia nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zgłoszenia udziału w szkoleniu, Organizator wezwie go do dokonania płatności. W przypadku bezskutecznego wezwania, Organizator ma prawo anulować Zgłoszenie, informując o tym Uczestnika szkolenia drogą mailową lub telefoniczną.
 6. Organizator wystawia Uczestnikom szkolenia faktury VAT po faktycznym zakończeniu Szkolenia.

IV. PRAWO DO ODWOŁANIA SZKOLENIA ORAZ REZYGNACJI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia, jeżeli nie osiągnięto minimalnej liczby Uczestników wymaganych do jego przeprowadzenia, która jest każdorazowo określana przez Organizatora. Jednocześnie Organizator zobowiązuje się do powiadomienia o powyższym Uczestnika drogą mailową lub telefoniczną, na  21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia.
 2. W sytuacji, o której mowa w V. pkt 1 niniejszego paragrafu Organizator dokonuje zwrotu płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od przekazania informacji odwołaniu szkolenia. Istnieje również możliwość przeniesienia wpłaconej kwoty na poczet innego Szkolenia organizowanego przez Organizatora.
 3. Organizator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Uczestnik szkolenia chyba, że Uczestnik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.
 4. Uczestnikowi szkolenia przysługuje w każdej chwili przed dniem rozpoczęcia Szkolenia prawo do rezygnacji z uczestnictwa w nim.
 5. Rezygnacja powinna być Zgłoszona Organizatorowi w formie pisemnej na adres e-mail: kontakt@terapiafunkcjonalna.pl. Wraz z podaniem danych osobowych Uczestnika rezygnującego ze Szkolenia oraz wskazania rachunku bankowego na który ma zostać zwrócona zapłata za udział w Szkoleniu.
 6. W przypadku rezygnacji z udziału w Szkoleniu przez Uczestnika szkolenia, Organizator ma prawo pobrać jedynie taką kwotę, która odpowiada kosztom faktycznie przez niego już poniesionym w związku z rezygnacją Uczestnika.
 7. Uczestnik szkolenia może przenieść prawa i obowiązki wynikające z dokonania Zgłoszenia udziału w Szkoleniu na osobę trzecią bez zgody Organizatora, jeżeli osoba ta przejmie wszystkie wynikające z dokonanego zgłoszenia prawa i obowiązki. Aby przeniesienie takie było skuteczne, Uczestnik szkolenia musi zawiadomić o tym fakcie Organizatora najpóźniej 30 dni przed dniem rozpoczęciem Szkolenia.
 8. W przypadku, o którym mowa w powyższym punkcie, odpowiedzialność Uczestnika szkolenia oraz osoby trzeciej za uregulowanie należności finansowych związanych ze Szkoleniem jest solidarna.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE ORGANIZACJI SZKOLEŃ STACJONARNYCH

 1. W razie niemożności zorganizowania Szkolenia z przyczyn niezależnych od osoby bezpośrednio prowadzącej Szkolenie (choroba lub inne zdarzenia losowe) Organizator zastrzega sobie możliwość jej zmiany na inną o takich samych kwalifikacjach.
 2. W sytuacjach nadzwyczajnych (takich jak np. zmiana wymagań dotyczących organizacji Szkolenia) pociągających ze sobą zwiększenie kosztów Szkolenia, Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ceny Szkolenia. Zmiana nie może nastąpić później niż 14 dni przed jego rozpoczęciem. Uczestnicy szkolenia zostaną we wspomnianym terminie powiadomienia o zmianie ceny szkolenia. W przypadku braku akceptacji zmian Uczestnik może zrezygnować z udziału w Szkoleniu otrzymując zwrot kwoty dotychczas wpłaconej Organizatora.
 3. W ramach Szkolenia Organizator zapewnia catering w przerwach zaplanowanych pomiędzy poszczególnymi panelami organizowanego Szkolenia.
 4. Każdy Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do posiadania wymaganego przez Organizatora wyposażenia, tj. przyborów do pisania, zmiennego obuwia sportowego, krótkich spodenek, koszulki sportowa, a w przypadku kobiet, również górnej części bikini.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania szkolenia w trakcie jego trwania, w przypadku zaistnienia zagrożenia zdrowia lub życia Uczestników spowodowanego przez siłę wyższą. Niezwłocznie po ustaniu zagrożenia Organizator powinien umożliwić Uczestnikowi kontynuowanie udziału w Szkoleniu.
 6. Regulamin Szkoleń stacjonarnych obowiązuje od dnia 01. 03. 2015 roku.

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania należytej staranności podczas świadczenia Usług.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu, spowodowanych pracami konserwacyjnymi, pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności i jego serwisem technicznym. Jednocześnie Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 3. Użytkownik oświadcza, iż nie będzie rościł sobie żadnych praw w związku z ograniczeniem dostępu do Serwisu, o którym mowa w powyższym punkcie.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie od momentu ich publikacji na stronie internetowej www.terapiafunkcjonalna.pl. Wszelkie czynności dokonane przez Użytkowników przed zmianą Regulaminu, będą rozpatrywane według obowiązujących wówczas zapisów. Użytkownik, który nie wyraża zgody na nowy Regulamin, może zaprzestać korzystania z Serwisu.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Usług płatnych. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania treści naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu.
 7. Wszelkie spory między stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny, jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 8. Przepisu §9 pkt 7 nie stosuje się do konsumentów w rozumieniu Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 10. Regulamin obowiązuje od dnia 30.03.2015 roku.