REGULAMIN SKLEPU ORAZ SERWISU INTERNETOWEGO 

www.edu.terapiafunkcjonalna.pl 

www.terapiafunkcjonalna.pl 

§ 1. DEFINICJE:

 1. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.edu.terapiafunkcjonalna.pl, prowadzony przez Sprzedawcę,
 2. Serwis internetowy – Serwis internetowy dostępny pod adresem: www.terapiafunkcjonalna.pl, prowadzony przez Sprzedawcę,
 3. Regulamin – regulamin Sklepu internetowego oraz Serwisu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 
 4. Sprzedawca – Terapia funkcjonalna sp. z o.o.  z siedzibą pod adresem: ul. Cynamonowa 19/562, 02-77 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000889544, NIP: 9512516289, REGON: 388461944, adres korespondencyjny: ul. Cynamonowa 19/562, 02-777 Warszawa e-mail: biuro@terapiafunkcjonalna.pl, tel. +48 508 810 014.
 5. Kupujący – Konsument lub Przedsiębiorca korzystający z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego oraz Serwisu internetowego lub zawierający ze Sprzedawcą Umowę.  
 6. Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która bierze udział w Szkoleniu stacjonarnym organizowanym przez Sprzedawcę,
 7. Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny tj. osoba fizyczna posiadająca  pełną zdolność do czynności prawnych lub – w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa – ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zawierająca ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży lub korzystająca z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 8. Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zawierający ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży lub korzystający z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną,
 9. Formularz Rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym oraz Serwisie internetowym formularz umożliwiający utworzenie Konta na platformie edu.terapiafunkcjonalna.pl
 10. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem przypisanym Kupującemu zbiór zasobów w systemie Sprzedawcy pod nazwą edu.terapiafunkcjonalna.pl, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym w szczególności informacje o złożonych Zamówieniach, którego założenie wymaga wypełnienia przez Kupującego Formularza Rejestracji,
 11. edu.terapiafunkcjonalna.pl – platforma umożliwiająca założenie Konta oraz stanowiąca miejsce udostępnienia Kupującemu zakupionych Treści, 
 12. Formularz Zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia i jego realizację po założeniu Konta, jak również bez konieczności jego zakładania,
 13. Formularz zgłoszeniowy – dostępny na stronie Serwisu internetowego  formularz on-line, umożliwiający dokonanie zgłoszenia udziału w organizowanym przez Sprzedawcę Szkoleniu stacjonarnym poprzez podanie i przesłanie za jego pośrednictwem wszystkich niezbędnych danych, po założeniu Konta, jak również bez konieczności jego zakładania,
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia Umowy
  ze Sprzedawcą,
 15. Zgłoszenie – oświadczenie woli osoby zainteresowanej wzięciem udziału w Szkoleniu stacjonarnym organizowanym przez Sprzedawcę,
 16. Umowa  – umowa o świadczenie usług w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zawierana za pośrednictwem Serwisu z Użytkownikiem,
 17. Koszyk – wirtualne narzędzie umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Towarów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości, przy czym dokonując wyboru Towarów Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością Koszyka poprzez dodawanie lub usuwanie z niego Towarów,
 18. Towar – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy (w szczególności książki) 
 19. Treść– dostępna w Sklepie internetowym Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa, będąca przedmiotem Umowy,
 20. Szkolenia stacjonarne – zajęcia w formie kursu, organizowane w wyznaczonym przez Sprzedawcę terminie, mające na celu doskonalenie zawodowe uczestników oraz przekazanie wiedzy z zakresu fizjoterapii osteopatii, funkcjonalnego treningu medycznego  zakończone zdobyciem przez Uczestnika certyfikatu potwierdzającego jego udział w szkoleniu,
 21. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, np. w formie e-book’a, materiałów szkoleniowych np. w postaci prezentacji.
 22. Usługa cyfrowa – usługę (m.in. szkolenie online, płatna wersja newslettera) pozwalającą na:
 1. wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,
 2. wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi,
 3. inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej, 
 1. Dowód Zakupu – paragon fiskalny lub faktura VAT wystawiana przez Sprzedawcę
  i potwierdzająca zawarcie Umowy ,
 2. Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Towary, które mogą być przedmiotem Umowy Sprzedaży, lub inna korzyść przewidziana dla Kupującego w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży lub założeniem Konta,
 3. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę po uprzednim wyrażeniu zgody przez Kupującego, polegająca na automatycznym otrzymywaniu przez Kupującego na podany przez niego  adres e-mail najważniejszych informacji, w tym informacji handlowych, związanych ze Sklepem internetowym, 
 4. Płatny Newsletter – Usługa cyfrowa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy,
 5. Materiały – zdjęcia Towarów oraz pozostałe materiały (w tym w szczególności teksty, grafiki, logotypy, kody źródłowe) będące utworami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zamieszczone w Sklepie internetowym i będące własnością Sprzedawcy lub użyte przez Sprzedawcę za zgodą osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do Materiałów,
 6. Polityka prywatności – dokument dostępny w Sklepie internetowym, określający zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego, będący spełnieniem przez niego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisach o ochronie danych osobowych,
 7. Załącznik nr 1 (Formularz Reklamacji) – dołączony do Regulaminu wzór formularza umożliwiającego złożenie reklamacji, o której mowa w § 9 Regulaminu,
 8. Załącznik nr 2 – dołączony do Regulaminu wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w § 1 Regulaminu,
 9. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny,
 10. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Regulamin dotyczy Umów oraz innych usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz Serwisu internetowego.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym oraz Serwisie internetowym polegają na umożliwieniu Kupującemu oraz Uczestnikowi przez Sprzedawcę: 
 1. zawierania Umów na zasadach określonych postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 2. zapisu na szkolenia stacjonarne, 
 3. zakładania i posiadania Konta w platformie edu.terapiafunkcjonalna.pl, 
 4. otrzymywania Newslettera,
 5. korzystania z innych usług dostępnych w Sklepie internetowym.
 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Towarach podane w Sklepie internetowym oraz Serwisie internetowym, należy poczytywać jako zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży mając na względzie art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem, że zawieranie Umów w zakresie Treści lub Usług cyfrowych ma nieograniczony terytorialnie zasięg, 
 3. Serwis internetowy umożliwia zapisanie się na Szkolenia stacjonarne, organizowane przez Sprzedawcę, wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
 4. Wszystkie Treści dostępne w Sklepie internetowym odpowiadają wymogom w zakresie opisu, jakości, rodzaju, ilości, kompletności, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji.
 5. Sprzedawca dokłada najwyższej staranności przy realizacji Umów, Zamówień, oraz Szkoleń stacjonarnych. 
 6. W Sklepie internetowym oraz Serwisie internetowym mogą być organizowane Promocje na zasadach określonych i podanych do wiadomości publicznej przez Sprzedawcę.
 7. W przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru lub usługi obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dana Treść lub Szkolenie stacjonarne  są  oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie publikuje się również informację o ich  najniższej cenie, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tej  Treści lub Szkolenia stacjonarnego  do dnia wprowadzenia obniżki.
 8. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego Konsumentem oraz Uczestnika, przysługujących im na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności na mocy przepisów Kodeksu cywilnego oraz Ustawy. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami, o których mowa w niniejszym punkcie, pierwszeństwo mają te przepisy.
 9. Postanowienia Regulaminu dotyczące Konsumentów stosuje się również do Przedsiębiorcy  będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który zawiera Umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla takiego przedsiębiorcy charakteru zawodowego. Weryfikacja tego, czy dana czynność ma zawodowy charakter, będzie odbywać się w szczególności w oparciu o dane z CEiDG w zakresie przedmiotu prowadzonej działalności na podstawie kodów PKD. Wobec kupującego, o którym mowa powyżej nie stosuje się art. 558§1 zdanie drugie oraz art. 563 oraz art. 567 § 2 Kodeksu cywilnego.
 10. Do skutecznego korzystania ze Sklepu internetowego oraz Serwisu internetowego niezbędne jest urządzenie (komputer, telefon, tablet lub inne urządzenie mobilne) oraz aktualna przeglądarka stron internetowych (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub inne), klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, stabilne łącze, a także aktywne konto wybranej poczty elektronicznej e-mail.

§ 3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego oraz Serwisu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej osób lub podmiotów trzecich. 
 2. Kupujący nie może podejmować działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe działanie Sklepu internetowego oraz Serwisu internetowego, w tym w szczególności Kupujący nie może:
 1. ingerować w treść i elementy graficzne Sklepu internetowego oraz Serwisu internetowego 
 2. zamieszczać w Sklepie internetowym oraz Serwisie internetowym treści o charakterze bezprawnym,
 3. wprowadzać do Sklepu internetowego oraz Serwisu internetowego jako systemu informatycznego szkodliwych danych, w szczególności w postaci złośliwego oprogramowania, tj. wirusów, plików szpiegujących itp.
 4. wykorzystywać Sklepu internetowego oraz Serwisu internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie,
  tj. w szczególności nie może rozsyłać wiadomości typu SPAM lub podobnych oraz prowadzić w ramach Sklepu internetowego oraz Serwisu internetowego jakiejkolwiek działalności gospodarczej, komercyjnej, reklamowej czy promocyjnej na swoją rzecz.
 1. Przy wypełnianiu Formularza Rejestracji lub Formularza Zamówienia, Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i Polityki prywatności oraz do akceptacji ich treści. 
 2. Podczas korzystania ze Sklepu internetowego oraz Serwisu internetowego, Kupujący jest zobowiązany do podawania prawdziwych oraz zgodnych ze stanem faktycznym danych i informacji koniecznych do założenia Konta lub zawarcia i realizacji Umowy.
 3. Zabronione jest przekazywanie za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz Serwisu internetowego danych osobowych osób trzecich bez zgody tych osób. W przypadku osób fizycznych nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych zgodę powinni wyrazić ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni.
 4. Zarówno Kupujący, jak i każda inna osoba mająca dostęp do Sklepu internetowego oraz Serwisu internetowego, zobowiązana jest do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, przedruku, transmitowania lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób (w tym w szczególności w celach marketingowych, handlowych lub zarobkowych), Materiałów zamieszczonych w Sklepie internetowym bez pisemnej zgody Sprzedawcy albo innej osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do Materiałów, z wyjątkiem korzystania z tych Materiałów w ramach dozwolonego użytku, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 5. Naruszenie postanowień punktu poprzedzającego mogłoby stanowić naruszenie prawa, a tym samym stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego lub karnego przeciwko osobom lub podmiotom dopuszczającym się takich praktyk.
 6. Kupujący ponosi wobec Sprzedawcy oraz osób lub podmiotów trzecich pełną odpowiedzialność za szkody związane z: 
 1. naruszeniem przez Kupującego przepisów prawa, w tym w szczególności praw osób lub podmiotów trzecich oraz postanowień niniejszego Regulaminu,
 2. nieprawidłowym lub nieuprawnionym korzystaniem ze Sklepu internetowego oraz Serwisu internetowego, jak również za związane z tym problemy techniczne, utratę danych lub inne szkody w działaniu Sklepu internetowego oraz Serwisu internetowego, w tym w szczególności za prowadzenie działań, o których mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu,
 3. zamieszczaniem w Sklepie internetowym oraz Serwisie internetowym jakichkolwiek utworów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w sposób naruszający prawa własności intelektualnej osoby lub podmiotu trzeciego, któremu takie prawa przysługują.
 4. Odpowiedzialność Kupującego, o której mowa w punkcie poprzedzającym obejmuje zarówno naprawienie szkody na rzecz Sprzedawcy oraz osoby lub podmiotu trzeciego, jak również poniesienie dodatkowych kosztów, które wynikły z wyrządzenia szkody, w tym w szczególności kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów postępowań egzekucyjnych oraz innych uzasadnionych kosztów poniesionych przez Sprzedawcę w związku z wyrządzeniem mu szkody oraz w związku z roszczeniami osób lub podmiotów trzecich.

§ 4. ZAŁOŻENIE KONTA.

 1. Założenie konta w edu.terapiafunkcjonalna.pl jest  przypisane zarówno do Sklepu internetowego oraz Serwisu Internetowego. Poprzez założenie konta w edu.terapiafunkcjonalna.pl. Kupujący uzyskuje jedno konto dla Serwisu internetowego oraz Sklepu internetowego. 
 2. Założenie przez Kupującego lub Uczestnika Konta następuje poprzez :
 1.  wypełnienie Formularza Rejestracji oraz kliknięcia dedykowanego przycisku. Następnie Kupujący otrzyma na podany w Formularzu Rejestracji adres e-mail link aktywacyjny, który należy kliknąć, aby rejestracja została pomyślnie zakończona. 
 2. zakup wybranej Treści  w Sklepie internetowym – Formularz zakupu jest jednocześnie Formularzem Rejestracji, Konto zakładane jest w celu uzyskania dostępu do platformy edu.terapiafunkcjonalna.pl za pomocą której udostępniane są zakupione Treści. 
 1. Po założeniu Konta w sposób, o którym mowa w dwóch punktach poprzedzających, Kupujący niezwłocznie uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem indywidualnego loginu i hasła. Konto w edu.terapiafunkcjonalna.pl jest założone na czas nieokreślony i jego posiadanie nie rodzi żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego względem Sprzedawcy.
 2. Konto może zostać w każdym momencie usunięte bezpośrednio przez Kupującego za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w edu.terapiafunkcjonalna.pl i po dokonaniu dalszych wskazanych w platformie edu.terapiafunkcjonalna.pl czynności lub poprzez przesłanie przez Kupującego żądania usunięcia Konta na adres e-mail Sprzedawcy: biuro@terapiafunkcjonalna.pl 

§ 5. ZASADY SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

Szkolenie stacjonarne:

 1. Uczestnik może zapisać się na wybrane Szkolenie stacjonarne:
  1. w ramach swojego Konta po uprzednim wyplenieniu Formularza Zgłoszeniowego;
  2. za pomocą zgłoszenia na adres e-mail Sprzedawcy : biuro@terapiafunkcjonalna.pl 
  3. zgłoszenie chęci uczestnictwa drogą telefoniczną +48 508 810 014, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00
 2. Potwierdzenie Zgłoszenia udziału w Szkoleniu stacjonarnym zostanie przesłane Uczestnikowi przez Sprzedawcę  w formie wiadomości e-mail. W wiadomości Uczestnik otrzymuje dodatkowo kartę zgłoszeniową z prośbą o jej wypełnienie, dane do faktury oraz listę dokumentów niezbędnych do przedłożenia w celu udziału w Szkoleniu stacjonarnym. 
 3. Zgłoszenia na Szkolenia stacjonarne przyjmowane są nie później niż do 30 dni przed rozpoczęciem Szkolenia.
 4. W przypadku niektórych Szkoleń stacjonarnych dodatkowym wymogiem może być posiadanie wykształcenia kierunkowego. Dotyczy to m.in. lekarzy, fizjoterapeutów, a także innych osób wskazanych przez Sprzedawcę w informacji dotyczącej Szkolenia stacjonarnego, która zostanie zamieszczona  na stronie Serwisu internetowego. 
 5. Posiadanie kwalifikacji, o których mowa w pkt 4. niniejszego paragrafu należy potwierdzić przesyłając Sprzedawcy zeskanowany dokument (dyplom, zaświadczenie) do 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Pozostałe zamówienia (w tym szkolenia online oraz sprzedaż książek)

 1. Sprzedawca umożliwia złożenie Zamówienia na wybrane Towary za pośrednictwem Serwisu Internetowego oraz Sklepu internetowego, przy czym finalizacja zamówienia odbywa się przy przez funkcjonalność Koszyka Sklepu internetowego. 
 2. Zakupu wybranych Towarów Kupujący mogą również dokonać za pośrednictwem kontrahenta Sprzedającego  IMKER sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu, przy pomocy funkcjonalności Serwisu oraz Sklepu Internetowego za pomocą przekrawania na stronę kontrahenta. 
 3. Kupujący może złożyć Zamówienie na wybrane Treści oraz Towary wyłącznie w ramach swojego Konta na platformie edu.terapiafunkcjonalna.pl, po uprzednim wypełnieniu Formularza Zamówienia w dowolnym momencie – Kupujący powinien, dodać Treści lub Towary  do Koszyka, wypełnić Formularz Zamówienia oraz potwierdzić Zamówienie dedykowanym przyciskiem, Jeżeli Kupujący nie posiada Konta w platformie edu.terapiafunkcjonalna.pl, złożenie zamówienie za pomocą Formularza Zamówienia wiąże się jednocześnie z założeniem Konta w edu.terapiafunkcjonalna.pl. Założenie Konta w edu.terapiafunkcjonalna.pl jest niezbędne do udostępnienia przez Sprzedawcę zakupionych Treści oraz realizacji zakupionych Towarów. 
 4. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail po złożeniu Zamówienia. 
 5. Umowę między Sprzedawcą a Kupującym uznaje się za zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie poprzedzającym.
 6. Sprzedawca dostarcza przedmiot Zamówienia niezwłocznie po zawarciu Umowy – dotyczy to wyłącznie zakupionych Treści cyfrowych. 
 7. Kupujący uzyskuje dostęp do zakupionych Treści poprzez utworzone Konto w  edu.terapiafunkcjonalna.pl. 
 1. Dostęp do zakupionych Treści  aktywny jest przez 90 dni od zawarcia Umowy. W przypadku Zamówienia Treści w formie tekstowej (np. e-book), Kupujący ma możliwość pobrania i zapisania zakupionej Treści na nośniku danych. 
 2. Zamówienie, które obejmuje Towar lub Towary będzie realizowane poprzez dostarczenie Towarów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską lub Pocztę Polską. Zamówienia na Towar lub Towary złożone w dni robocze od poniedziałku do piątku po godz. …,  jak również w soboty, niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy będą przekazywane do realizacji następnego dnia roboczego. W razie braku dostępności Towaru, Kupujący jest o tym informowany, a następnie może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia albo zrezygnować z zamówionego Towaru. 
 3. Czas dostarczenia Zamówienia, o którym mowa w pkt 9 niniejszego paragrafu, może zostać przesunięty do 48 h, w przypadku wystąpienia utrudnień technicznych. Sprzedawca poinformuje o możliwych przesunięciach oraz powodach dostawy zamówienia.  
 1. Czas dostarczenia Zamówienia o którym mowa w mowa w pkt 9 niniejszego paragrafu, może zostać przesunięty w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć jako nieuniknione, nadzwyczajne, nieprzewidywalne i pozostające poza kontrolą okoliczności, których skutków nie można było uniknąć mimo podjęcia wszelkich rozsądnych działań, o okres jej trwania, 
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący – pomimo wezwania – nie uzupełnił w terminie 3 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia, z uwzględnieniem § 6 pkt 7 Regulaminu.
 3. W Sklepie internetowym Sprzedawca oferuje Usługę cyfrową w formie Płatnego Newslettera. Realizacja Zamówienia Płatnego Newslettera, odbywa się na zasadach określonych w ust. 6-13 niniejszego paragrafu. Subskrypcja Płatnego Newslettera trwa 365 dni, w tym czasie Kupujący otrzymuje od Sprzedawcy dedykowaną Usługę cyfrową w formie Płatnego Newslettera. 

§ 6. PŁATNOŚCI.

 1. W związku z realizacją Zamówień, Sprzedawcy przysługuje wynagrodzenie według cen dostępnych w Sklepie internetowym obowiązujących w momencie składania Zamówienia 
 2. Sprzedawca nie stosuje profilowania cen wobec Kupujących. 
 3. Ceny podane w Sklepie internetowym oraz Serwisie internetowym wyrażone są w polskich złotych, są cenami brutto  i zawierają wszystkie składniki, w tym m.in. podatek VAT. 
 4. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód Zakupu, przy czym w wypadku płatności, o których mowa w § 6 ust. 6 Kupujący jako Dowód Zakupu otrzyma fakturę elektroniczną na podany w Formularzu Rejestracji lub w Formularzu Zamówienia adres e-mail.
 5. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód Zakupu, przy czym Kupujący otrzyma Dowód Zakupu w postaci elektronicznej na podany w Formularzu Rejestracji lub w Formularzu Zamówienia adres e-mail. Sprzedawca nie jest obowiązany do prowadzenia kasy fiskalnej na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (poz. 36 załącznika do wspomnianego Rozporządzenia) z uwagi na przyjmowanie płatności wyłącznie w formie bezgotówkowej. 
 6. W przypadku Zamówienia Usługi cyfrowej Płatnego Newslettera, Kupujący dokonuje płatności w dowolny sposób oraz zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 7-10 niniejszego paragrafu, przy czym płatność za Usługę Newslettera odbywa się z góry za cały okres subskrypcji tj. 365 dni. 
 7. W przypadku uczestnictwa w Szkoleniu stacjonarnym Sprzedawca wystawia fakturę VAT po faktycznym zakończeniu Szkolenia stacjonarnego. 
 8. Kupujący może podczas składania Zamówienia – wedle swojego uznania wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Treści:
  1. płatność przelewem zwykłym lub internetowym na rachunek bankowy Sprzedawcy – Zamówienie jest realizowane nie wcześniej niż w momencie zaksięgowania pełnej kwoty za Zamówienie na rachunku bankowym Sprzedawcy,
  2. płatność kartą- Zamówienie jest realizowane nie wcześniej niż w momencie zaksięgowania pełnej kwoty za Zamówienie na rachunku bankowym Sprzedawcy
  3. płatność za pośrednictwem platformy internetowej PayU – Zamówienie jest realizowane nie wcześniej niż w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji pełnej kwoty za Zamówienie,
  4. płatność BLIK –  Zamówienie jest realizowane nie wcześniej niż w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji pełnej kwoty za Zamówienie,
 9. W przypadku wyboru jednego ze sposobów płatności, o których mowa w ppk.. 1-4  punktu poprzedzającego, jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 3 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca może wezwać Kupującego do dokonania płatności w terminie nie krótszym niż 3 dni. W razie niezastosowania się do wezwania we wskazanym terminie, Sprzedawca może anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.
 10. W razie opóźnienia w płatności przez Kupującego będącego Przedsiębiorcą, Sprzedawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz koszty odzyskiwania należności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 
 11. Płatności internetowe dokonywane on-line, o których mowa w ust. 6 lit. b niniejszego paragrafu, obsługiwane są za pośrednictwem platformy:
  1. PayU dostępnej na stronie www.payu.pl – przez PayU S.A. z siedzibą pod adresem: ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, KRS: 0000274399, NIP: 7792308495, REGON: 300523444, wpisaną jako Krajowa Instytucja Płatnicza do Rejestru Usług Płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w UKNF pod numerem: IP1/2012,
 12.  Uczestnik szkolenia może dokonać płatności za udział w Szkoleniu przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy.
 13. W wiadomości potwierdzającej o której mowa w § 5 ust.2 zostanie podany numer rachunku bankowego, na który Uczestnik szkolenia zobowiązuje się przelać określoną sumę pieniężną. W pierwszej kolejności Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) w terminie do 7 dni od dokonania Zgłoszenia, niezależnie od rodzaju organizowanego Szkolenia. Pozostałą sumę należy wpłacić na konto Sprzedawcy do 30 dni przed rozpoczęciem Szkolenia, pod rygorem niedopuszczenia Uczestnika do udziału w Szkoleniu.
 14. Zapłata uznawana jest za dokonaną z chwilą zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie bankowym Sprzedawcy.
 15. Jeżeli Uczestnik szkolenia nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zgłoszenia udziału w szkoleniu, Sprzedawca wezwie go do dokonania płatności. W przypadku bezskutecznego wezwania, Sprzedawca ma prawo anulować Zgłoszenie, informując o tym Uczestnika szkolenia drogą mailową lub telefoniczną.


§ 7. DOSTARCZENIE I UPRAWNIENIA KUPUJĄCEGO ZWIĄZANE Z BRAKIEM DOSTARCZENIA TREŚCI LUB USŁUG CYFROWYCH.

 1. Treść cyfrową lub Usługę cyfrową uznaje się za dostarczoną  w przypadku:
  1.  Treści cyfrowej – w chwili, gdy Kupujący lub wybrane przez niego urządzenie, ma zapewniony do niej dostęp lub możliwość jej pobrania z uwzględnieniem obowiązku posiadania Konta w edu.terapiafunkcjonalna.pl,
  2. Usługi cyfrowej – w chwili, gdy Kupujący lub wybrane przez niego urządzenie, uzyskał do niej dostęp z uwzględnieniem obowiązku posiadania Konta w edu.terapiafunkcjonalna.pl, z uwzględnieniem subskrypcji Płatnego Newslettera (przesyłanie Treści odbywa się cyklicznie przez 365 dni, zgodnie z informacją handlową wskazaną przy Zamówieniu). 
 2. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył Zamówienia (w całości lub w części) Kupujący po uprzednim wezwaniu Sprzedawcy do dostarczenia Zamówienia ma prawo do odstąpienia. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy przedmiotowego Zamówienia niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie Kupujący może odstąpić od Umowy.
 3. Kupujący ma również prawo do odstąpienia od Zamówienia bez uprzedniego wezwania do ich dostarczenia, jeżeli:
  1. z oświadczenia Sprzedawcy wynika, że dana Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa nie zostanie dostarczona lub 
  2. z okoliczności zawarcia umowy o Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia tych usług miał istotne znaczenie dla Kupującego, a Sprzedawca nie dostarczył ich w tym terminie.
 4. Postanowienia niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do Przedsiębiorcy (z wyłączeniem Przedsiębiorcy, o którym mowa w § 2 pkt 10 Regulaminu.

§ 8 PRAWO DO ODWOŁANIA SZKOLENIA STACJONARNEGO ORAZ REZYGNACJI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU STACJONARNYM

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia stacjonarnego, jeżeli nie osiągnięto minimalnej liczby Uczestników wymaganych do jego przeprowadzenia, ogłaszanej przez Sprzedawcę. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do powiadomienia o powyższym Uczestnika drogą mailową lub telefoniczną, na  14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia.
 2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od przekazania informacji odwołaniu szkolenia. Istnieje również możliwość przeniesienia wpłaconej kwoty na poczet innego Szkolenia stacjonarnego  organizowanego przez Sprzedawcę.
 3. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Uczestnik szkolenia chyba, że Uczestnik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.
 4. Uczestnikowi szkolenia przysługuje w każdej chwili przed dniem rozpoczęcia Szkolenia stacjonarnego prawo do rezygnacji z uczestnictwa w nim.
 5. Rezygnacja powinna być Zgłoszona Sprzedawcy w formie pisemnej na adres e-mail: kontakt@terapiafunkcjonalna.pl wraz z podaniem danych osobowych Uczestnika rezygnującego ze Szkolenia stacjonarnego oraz wskazania rachunku bankowego na który ma zostać zwrócona zapłata za udział w Szkoleniu stacjonarnym.
 6. W przypadku rezygnacji z udziału w Szkoleniu stacjonarnym przez Uczestnika szkolenia, Sprzedawca ma prawo pobrać jedynie taką kwotę, która odpowiada kosztom faktycznie przez niego już poniesionym w związku z rezygnacją Uczestnika.
 7. Uczestnik szkolenia może przenieść prawa i obowiązki wynikające z dokonania Zgłoszenia udziału w Szkoleniu stacjonarnym na osobę trzecią bez zgody Sprzedawcy, jeżeli osoba ta przejmie wszystkie wynikające z dokonanego zgłoszenia prawa i obowiązki. Aby przeniesienie takie było skuteczne, Uczestnik szkolenia musi zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę najpóźniej 30 dni przed dniem rozpoczęciem Szkolenia stacjonarnego.
 8. W przypadku, o którym mowa w powyższym punkcie, odpowiedzialność Uczestnika szkolenia oraz osoby trzeciej za uregulowanie należności finansowych związanych ze Szkoleniem jest solidarna.
 9. W razie niemożności zorganizowania Szkolenia stacjonarnego z przyczyn niezależnych od osoby bezpośrednio prowadzącej Szkolenie stacjonarne (choroba lub inne zdarzenia losowe) Sprzedawca zastrzega sobie możliwość jej zmiany na inną o takich samych kwalifikacjach.
 10. W sytuacjach nadzwyczajnych (takich jak np. zmiana wymagań dotyczących organizacji Szkolenia stacjonarnego) pociągających ze sobą zwiększenie kosztów Szkolenia stacjonarnego, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany ceny Szkolenia stacjonarnego. Zmiana nie może nastąpić później niż 14 dni przed jego rozpoczęciem. Uczestnicy Szkolenia stacjonarnego zostaną we wspomnianym terminie powiadomienia o zmianie ceny szkolenia. W przypadku braku akceptacji zmian Uczestnik może zrezygnować z udziału w Szkoleniu stacjonarnym otrzymując zwrot kwoty dotychczas wpłaconej. 
 11. W ramach Szkolenia stacjonarnego, Sprzedawca zapewnia kawę, herbatę oraz słodki poczęstunek w przerwach zaplanowanych pomiędzy poszczególnymi panelami organizowanego Szkolenia stacjonarnego.
 12. Każdy Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do posiadania wymaganego przez Sprzedawcę wyposażenia, tj. przyborów do pisania, zmiennego obuwia sportowego, krótkich spodenek, koszulki sportowej, a w przypadku kobiet, również górnej części bikini.
 13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania Szkolenia stacjonarnego w trakcie jego trwania, w przypadku zaistnienia zagrożenia zdrowia lub życia Uczestników. Niezwłocznie po ustaniu zagrożenia Sprzedawca powinien umożliwić Uczestnikowi kontynuowanie udziału w Szkoleniu stacjonarnym.

§ 9. REKLAMACJA DOTYCZĄCA TREŚCI CYFROWYCH 

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcą o którym mowa w § 2 pkt 10 Regulaminu, w razie braku zgodności Treści z Umową, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Treści z Umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.
 2. Jeżeli Treść jest niezgodna z Umową, Kupujący może zażądać doprowadzenia do zgodności z Umową. Reklamacja powinna zawierać: dane Kupującego, informacje dotyczące Towaru i Zamówienia, opis i data powstania wady Towaru oraz żądanie Kupującego. Kupujący zobowiązany jest również do przekazania oryginału lub kopii Dowodu Zakupu albo innego dowodu potwierdzającego dokonanie zakupu reklamowanego Towaru.
 3. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej, Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego oraz Serwisu internetowego Formularz Reklamacji, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Reklamacje należy składać:
  1. w przypadku formy papierowej – korespondencyjnie na adres Sprzedawcy: ul. Cynamonowa 19/562, 02-777 Warszawa,
  2. w przypadku formy poczty elektronicznej – na adres e-mail Sprzedawcy: biuro@terapiafunkcjonalna.pl
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Kupującego w terminie 14 dni od jej otrzymania. W przypadku nieudzielenia informacji w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uważa się, że Sprzedawca uznał reklamację. 
 6. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową oraz wartość Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zgodnych z umową.
 7. Sprzedawca doprowadza Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Kupującego o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi Sprzedawca. 
 8. Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
  1. doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do pkt. 6 i 7 powyżej,
  2. Sprzedawca nie doprowadził treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową,
  3. brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z Umową,
  4. brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w pkt 6 i 7 powyżej,
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego,
 9. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej niezgodnych z Umową pozostaje do wartości Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zgodnych z Umową. Jeżeli Umowa stanowi, że Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa pozostawały niezgodne z Umową.
 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny.
 11. Kupujący nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową jest nieistotny. 
 12. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 13. Sprzedawca może dokonać zmiany Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z Umową, tylko jeżeli Umowa tak stanowi i jedynie z uzasadnionych przyczyn w tej umowie wskazanych. Sprzedawca nie dokonuje zmian Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych w sposób jednorazowy.
 14. Jeżeli zmiana, o której mowa w punkcie poprzedzającym, istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Kupującego  do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej lub korzystanie z nich, Sprzedawca poinformuje Kupującego o przysługującym mu prawie do wypowiedzenia Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany.
 15. Uprawnienie Kupującego wynikające z punktu poprzedzającego nie znajdzie zastosowania, jeżeli Sprzedawca zapewnił Kupującemu uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych w stanie niezmienionym.
 16. Postanowienia niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do Przedsiębiorcy (z wyłączeniem Przedsiębiorcy, o którym mowa w § 2 pkt 10 Regulaminu. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Kupujących będących Przedsiębiorcami zostaje całkowicie wyłączona.
 17. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego wykonywania ćwiczeń, niewłaściwego wykonywania procedur terapeutycznych zawartych w instrukcjach, niewłaściwego korzystania z sprzętu sportowego, nieodpowiedniego doboru sprzętu, jak również nieprawidłowo wykonywanych zabiegów manualnych na pacjentach/klientach Kupujących. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku  nieodpowiedniego zastosowania w praktyce przez Kupujących wszelkich zasad prezentowanych w Treściach i Szkoleniach stacjonarnych oraz za ich wykonanie przez osoby, które ze względu na stan zdrowia lub poziom wytrenowania nie powinny takich ćwiczeń wykonywać. Przed wykonaniem jakichkolwiek ćwiczeń zaleca się konsultację z lekarzem oraz dokładne zapoznanie się z materiałami prezentowanymi w kupowanych Treściach oraz tematyce Szkoleń stacjonarnych, jak i trzeźwą ocenę własnego stanu wytrenowania.

§10 REKLAMACJA DOTYCZĄCA TOWARÓW 

 1. Niniejszy paragraf reguluje postępowanie reklamacyjne w zakresie Umowy, której przedmiotem jest Towar.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcą o którym mowa w § 2 pkt 11 Regulaminu,  w razie braku zgodności Towaru z Umową, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia dostarczenia Towaru Kupującemu, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.
 3. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Kupujący może zażądać jego naprawy lub wymiany. Reklamacja powinna zawierać: dane Kupującego, informacje dotyczące Towaru i Zamówienia, opis i data powstania wady Towaru oraz żądanie Kupującego. Kupujący zobowiązany jest również do przekazania oryginału lub kopii Dowodu Zakupu albo innego dowodu potwierdzającego dokonanie zakupu reklamowanego Towaru.
 4. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej, Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego Formularz Reklamacji, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 5. Reklamacje należy składać:
  1. w przypadku formy papierowej – korespondencyjnie na adres Sprzedawcy: ul. Cynamonowa 19/562, 02-777 Warszawa,
  2. w przypadku formy poczty elektronicznej – na adres e-mail Sprzedawcy: biuro@terapiafunkcjonalna.pl
 6. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Kupującego w terminie 14 dni od jej otrzymania. W przypadku nieudzielenia informacji w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uważa się, że Sprzedawca uznał reklamację. 
 7. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Kupujący żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Kupujący żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.
 8. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową, wartość Towaru zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Kupującego powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.
 9. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Kupującego o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Kupujący go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 10. Kupujący udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Kupującego Towar na swój koszt.
 11. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową, zgodnie z pkt 7 niniejszego paragrafu,
  2. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową,
  3. brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową,
  4. brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z praw opisanych w pkt. 3 niniejszego paragrafu, 
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 12. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową.
 13. Sprzedawca zwraca Kupującemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o obniżeniu ceny.
 14. Kupujący nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, o której mowa w art. 43b Ustawy jest istotny.
 15. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy, Kupujący może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Kupującego wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Kupujący zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową.
 16. W razie odstąpienia od Umowy Kupujący niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Kupującemu cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 17. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 18. Postanowienia niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do Przedsiębiorcy (z wyłączeniem Przedsiębiorcy, o którym mowa w § 2 pkt 11 Regulaminu. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Kupujących będących Przedsiębiorcami zostaje całkowicie wyłączona.

§ 11 . ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupującemu będącemu Konsumentem oraz Przedsiębiorcą, o którym mowa w § 2 pkt 11 Regulaminu, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Treści, chyba że zastosowanie ma wyłączenie, o którym mowa w pkt 9 niniejszego paragrafu.
 2. Skorzystanie z uprawnienia, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, wymaga złożenia przez Kupującego we wskazanym terminie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy:
  1. w przypadku formy papierowej – korespondencyjnie na adres Sprzedawcy: ul. Cynamonowa 19/562, 02-77 Warszawa, 
  2. w przypadku poczty elektronicznej – na adres e-mail Sprzedawcy: biuro@terapiafunkcjonalna.pl
 3. W celu ułatwienia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego wzór oświadczenia stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 
 4. Odstępując od Umowy Sprzedaży Kupujący zobowiązany jest do zwrotu Towaru lub Treści  wraz z oryginałem lub kopią Dowodu Zakupu albo innym dowodem potwierdzającym dokonanie zakupu zwracanego Towaru lub Treści, w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Zwroty Towarów lub Treści objętych oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem, nie będą przyjmowane przez Sprzedawcę. 
 5. Koszt wysyłki zwracanego Towaru ponosi Kupujący. 
 6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży dotyczącej Towaru, Sprzedawca zwraca Kupującemu cenę Towaru oraz koszty dostawy poniesione przez Kupującego przy zakupie Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia Towaru oferowany przez Sprzedawcę), nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od Umowy.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży dotyczącej Treści, Sprzedawca zwraca Kupującemu cenę Treści, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od Umowy.
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący przy zakupie Treści, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
 10. Prawo odstąpienia od Umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie przysługuje w przypadku Umowy o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Kupującemu potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1. Ustawy.
 11. Szczegóły dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy – jako umowy zawartej na odległość – określają przepisy Ustawy. 
 12. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących będących Przedsiębiorcami, w ich przypadku prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży jest wyłączone – co nie dotyczy Przedsiębiorców, o których mowa w §2 pkt. 11 Regulaminu. 

§ 12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych Kupujących oraz Uczestników Szkoleń stacjonarnych.
 2. Sprzedawca jako Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Kupujący oraz Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych w celu otrzymywania Newslettera na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
 4. Wszelkie szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności cele i podstawy prawne przetwarzania oraz prawa Kupujących jako osób, których dane osobowe dotyczą, zostały zawarte w Polityce prywatności oraz Polityce Plików Cookies

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego oraz Serwisu internetowego spowodowanych ich serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem ich funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by takie ograniczenia i przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej. 
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej niż po 7 dniach od dnia ich ogłoszenia, chyba że wprowadzenie zmian jest konieczne dla zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Kupujący, który nie wyraża zgody na zmiany wprowadzone  w niniejszym Regulaminie, powinien zaniechać z dalszego korzystania ze Sklepu internetowego oraz Serwisu internetowego. 
 3. Wszelkie spory między Sprzedawcą, a Kupującym – pod warunkiem ich obopólnej zgody – rozstrzygane będą  w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. 
 4. Kupujący będący Konsumentem może:
  1. skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich a podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, któremu podlega Sprzedawca, jest  Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Warszawie (adres: ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa e-mail: ih_warszawa@wiih.org.pl, strona internetowa: www.wiih.org.pl  ),
  2. złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym miejscowo do rozpatrywania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby/zakładu głównego Sprzedawcy (tj. sąd w Warszawie), a w przypadku Kupującego będącego Konsumentem sąd właściwy według zasad ogólnych.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy o ochronie danych osobowych.

NiniejszyRegulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023 r. i ma zastosowanie do Umów zawartych po 1.01.2023 r. Do Umów zawartych przed 01.01.2023 r. (do 31.12.2022 r.) stosuje się regulamin dotychczasowy.

Regulamin Serwisu www.terapiafunkcjonalna.pl do 31.12.2022

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.terapiafunkcjonalna.pl prowadzony jest przez  firmę Feniks Terapia Funkcjonalna Damian Kapturski z siedzibą w Lądku Zdroju, kod pocztowy 57-540, ul. Zdrojowa 16/5, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 8811401547, REGON: 020655748.
 2. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Serwis na rzecz Użytkowników za pośrednictwem strony internetowej www.terapiafunkcjonalna.pl
 3. Definicje:

a)Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

b)Serwis – tematyczny serwis internetowy, zawierający informacje na temat wiedzy medycznej z zakresu fizjoterapii, należący do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi,

c)Usługodawca – Feniks Terapia Funkcjonalna Damian Kapturski z siedzibą w Lądku Zdroju, kod pocztowy 57-540, ul. Zdrojowa 16/5, (adres do korespondencji: ul. Dźwiękowa 4/36; Józefosław; 05-509), wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 8811401547, REGON: 020655748, adres poczty elektronicznej: kontakt@terapiafunkcjonalna.pl,

d)Organizator – organizator Szkoleń stacjonarnych, o których mowa w § 9. Niniejszego Regulaminu, tj. Feniks Terapia Funkcjonalna Damian Kapturski z siedzibą w Lądku Zdroju, kod pocztowy 57-540, ul. Zdrojowa 16/5, (adres do korespondencji: ul. Dźwiękowa 4/36; Józefosław; 05-509), wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 8811401547, REGON: 020655748, adres poczty elektronicznej: kontakt@terapiafunkcjonalna.pl,

e)Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę,

f)Usługi – dostępna w Serwisie usługa, będąca przedmiotem umowy świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika w oparciu o niniejszy Regulamin,

g)Formularz rejestracji – dostępny w Serwisie formularz, umożliwiający utworzenie Konta,

h)Rejestracja – wypełnienie Formularza Rejestracji oraz utworzenie Konta,

i)Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika,  zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika,

j)Umowa – umowa o świadczenie usług w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Serwisu z Użytkownikiem,

k)Formularz zamówienie – dostępny w Serwisie formularz, umożliwiający Użytkownikowi złożenia Zamówienia,

l)Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, stanowiące ofertę zawarcia Umowy z Usługodawcą,

m)Materiały – materiały audiowizualne i pdf. oraz szkolenia e-learningowe, udostępniane odpłatnie przez Usługodawcę w ramach Serwisu w taki sposób, aby każdy Użytkownik mógł uzyskać do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

n)PayU – operator elektronicznych płatności internetowych działający jako system, który daje możliwość dokonywania oraz otrzymywania wpłat za pośrednictwem sieci Internet dostarczany przez agenta rozliczeniowego PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444,

o)Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę, polegająca na umożliwieniu osobom zainteresowanym korzystaniem z Serwisu, otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych z Serwisem.

4. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika, przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

6. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

§2. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych osób trzecich.
 2. Użytkownik ma prawo do korzystania z Serwisu na zasadach ustalonych w niniejszym Regulaminie oraz wyboru Usług oferowanych przez Serwis.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego prawa polskiego i podania prawdziwych, zgodnych ze stanem faktycznym danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail) oraz ochrony swoich danych identyfikacyjnych (loginu oraz hasła).
 4. Niedozwolone jest umieszczanie i przesyłanie przez Użytkownika treści o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno normy prawne, moralne, treści obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną etc.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.
 5. Niedozwolone jest umieszczanie i przesyłanie przez Użytkownika treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, w szczególności naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób, a także treści mających charakter SPAMu, np. linków zawierających adresy innych stron internetowych, nielegalne oprogramowania lub informację na temat ich pozyskania.
 6. Nieznajomość obowiązujących reguł nie zwalnia Użytkownika od odpowiedzialności w sytuacji gdy łamie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do stosowania pouczeń, czasowego zawieszania, a w ostateczności usuwania Kont Użytkowników Serwisu, którzy mimo stosowania uprzednich ostrzeżeń, swym działaniem łamią postanowienia niniejszego Regulaminu, utrudniają korzystanie z Serwisu innym Użytkownikom, wykorzystują Usługi świadczone w ramach Serwisu niezgodnie z ich przeznaczeniem lub naruszają przepisy obowiązującego na terenie RP prawa.
 8. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników Serwisu.
 9. Użytkownik korzystający z Usług, zobowiązany jest do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek treści i baz danych udostępnionych w Serwisie, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.
 10. Każdy Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@terapiafunkcjonalna.pl, wszelkie treści i działania, które w sposób rażący naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 11. Warunkiem technicznym, koniecznym do korzystania z Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jest dostęp przez Użytkownika do komputera, przeglądarki internetowej obsługującej dokumenty HTML oraz sieci Internet.

 

§3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

I. UTWORZENIE KONTA

 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników są odpłatne.
 2. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług przez Usługodawcę w pełnym zakresie funkcjonalności Serwisu jest prawidłowe dokonanie Rejestracji.
 3. Rejestracja w Serwisie może zostać dokonana za pośrednictwem Formularza Rejestracji lub po przesłaniu do Administratora adresu e-mail Użytkownika w celu utworzenie Konta.
 4. Użytkownik dokonując Rejestracji w Serwisie oświadcza, iż jest uprawniony do zawarcia Umowy, a podane przez niego dane osobowe są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
 5. Usługodawca po dokonaniu prawidłowej Rejestracji utworzy dla Użytkownika Konto.
 6. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą loginu i hasła dostępu.
 7. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeżeli poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że Użytkownik działa w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy osób trzecich. O powyższym fakcie Usługodawca poinformuje Użytkownika niezwłocznie pocztą elektroniczną na wskazany podczas Rejestracji adres e-mail.
 8. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ujawnienia hasła dostępu do Konta.
 9. Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się przez Użytkownika z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego akceptacją.

II. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą wypełnienia Formularza zamówienia przez Użytkownika i otrzymania od Usługodawcy w formie wiadomości e-mail potwierdzenia złożenia Zamówienia.
 2. Użytkownik samodzielnie decyduje i wybiera Usługi, z których chce skorzystać.
 3. Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną oraz zażądać usunięcia jego Konta wysyłając odpowiednią informację drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@terapiafunkcjonalna.pl.
 4. Żądanie usunięcia Konta Użytkownika jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego korzystania z Usług, co do których posiadanie Konta w Serwisie jest niezbędne oraz usunięciem wszystkich danych powiązanych z tym Kontem, zgromadzonych w Serwisie.

III.            ZAKRES USŁUG:

 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę polegają na:
 2. a)umożliwieniu prowadzenia Konta w Serwisie,
 3. b)umożliwieniu złożenia Zamówienia poprzez założone wcześniej Konto,
 4. c)umożliwieniu złożenia Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia dostępnego na stronie Serwisu,
 5. d)odpłatnym udostępnianiu Materiałów,
 6. e)możliwości przeglądania i komentowania udostępnianych Materiałów,
 7. f)organizowaniu Szkoleń stacjonarnych, o których mowa w § 9 niniejszego Regulaminu,
 8. g)prowadzeniu Newslettera.
 9. Potwierdzenie złożenia Zamówienia, o którym mowa w § 3 III. pkt b), c), d) zostanie przesłane Użytkownikowi przez Usługodawcę w formie wiadomości e-mail.

IV. UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW

 1. Materiały udostępniane są Użytkownikowi, po utworzeniu dla niego Konta oraz pomyślnym zawarciu Umowy z Usługodawcą według zasad określonych w niniejszym dokumencie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych elementów z oferty.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia plików z przyczyn od niego niezależnych.
 4. Wraz z pierwszym odtworzeniem Materiałów, Użytkownik uzyskuje niewyłączną, nieprzenoszalną i bez prawa sublicencjonowania (w tym bez prawa upoważniania innych osób do korzystania z treści w zakresie udzielonej licencji) licencję do korzystania z Materiału.
 5. Użytkownik uzyskuje dostęp do Materiału poprzez utworzone Konto w ramach Serwisu, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Klucza dostępu.
 6. Dostęp do Materiałów aktywny jest przez 90 dni od zawarcia Umowy. W tym czasie, Użytkownik powinien pobrać i zapisać na nośniku danych, udostępnione przez Usługodawcę w ramach Serwisu Materiały, w celu ich utrwalenia. Po tym okresie, jeśli informacja handlowa nie stanowi inaczej, Użytkownik utraci możliwość dostępu do Materiałów.

V. PŁATNOŚCI

 1. Ceny Materiałów i dostępu do nich, określone są na stronach Serwisu.
 2. Ceny podane przez Usługodawcę wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 3. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu – faktura VAT.
 4. Użytkownik może wybrać jeden z następujących sposobów płatności:
 5. a)płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Usługodawcy,
 6. b)płatność internetowa – PayU.
 7. Wyboru płatności dokonuje Użytkownik.
 8. W wypadku wnoszenia opłaty za pośrednictwem Operatora płatności PayU, opłaty dokonuje się po przejściu na strony internetowe Operatora elektronicznych płatności.
 9. Dostęp do Materiałów w ramach Serwisu uaktywniany jest w ciągu 2 dni roboczych, a w przypadku udostępniania Materiałów za pośrednictwem poczty elektronicznej – w ciągu 10 godzin, od momentu zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie Usługodawcy.
 10. Jeżeli Użytkownik nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Usługodawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Użytkownika drogą mailową lub telefoniczną.
 11. Użytkownik upoważnia Usługodawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. Faktury przesyłane i udostępniane są na wskazany przez Użytkownika adres e-mail w formie pliku PDF, umożliwiającego jego pobranie oraz wydruk. W przypadku chęci skorzystania przez Użytkownika z formy papierowej faktur, wymagana jest pisemna dyspozycja zmieniająca niniejszy punkt.

§4. REKLAMACJE

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko Użytkownika, jego adres poczty elektronicznej e-mail oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Usługodawca zobowiązany jest zająć stanowisko co do złożonej przez Użytkownika reklamacji w przeciągu 14 dni od Zgłoszenia.
 5. Brak odpowiedzi ze strony Usługodawcy po upływie wskazanego w pkt 4 niniejszego paragrafu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
 6. Powyższe, dotyczy wyłącznie Użytkowników będących Konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).
 7. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.
 8. Reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail: kontakt@terapiafunkcjonalna.pl.
 9. Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności elektronicznych, należy kierować do Operatora płatności PayU, bezpośrednio na adres e-mail, korzystając z formularza kontaktowego lub telefonicznie – zgodnie z regulaminem świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych Operatora płatności PayU.

 

§5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, w myśl przepisu art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
 2. Powyższa dyspozycja wynika ze szczególnego charakteru usług świadczonych przez Serwis tj. dostarczania nagrań audialnych i wizualnych, a także świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

§6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Użytkownik, wypełniając Formularz rejestracji i zakładając Konto, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).
 2. Użytkownik ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Usługodawcy, bezpośrednio za pośrednictwem Konta lub pod adresem e-mail: kontakt@terapiafunkcjonalna.pl
 3. Dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w celu prawidłowej realizacji świadczenia Usług.
 4. Dane osobowe Użytkownika, mogą zostać udostępnione innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, tylko i wyłącznie po uprzednim uzyskaniu wyraźnej zgody Użytkownika.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika znajdują się w dokumencie Polityka prywatności.

 

 

§7. PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie treści udostępniane w ramach Serwisu podlegają ochronie prawnej wynikającej z osobistych oraz majątkowych praw autorskich, które należą bezpośrednio do Usługodawcy.
 2. Zabrania się kopiowania oraz rozpowszechniania treści znajdujących się w Serwisie. Powyższe dotyczy przede wszystkim wszelkich treści pisanych jak i zdjęć, układów i kompozycji elementów, materiałów graficznych, a także materiałów audiowizualnych.
 3. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach własnych usługowych serwisów internetowych.
 4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Usługodawcy, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

 

 

§8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 2. a)jakiekolwiek szkody (zdrowia i mienia) wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług, w sposób sprzeczny z prezentowaną w udostępnionych Materiałach wiedzą, niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa,
 3. b)za treści udostępniane przez Użytkowników za pośrednictwem Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
 4. c)nieprzestrzeganie przez Użytkowników  postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Usługodawca nie odpowiada za problemy bądź przerwy w działaniu sieci Internet, które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Usług. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione przez Użytkownika w wyniku utraty danych lub niemożliwości przesyłu danych, które spowodowane były przez przerwy w dostępnie do Serwisu.
 6. W przypadku awarii systemu umożliwiającego dostęp do wykupionych Materiałów, Usługodawca zobowiązuje się przesłać Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej specjalnie wygenerowany link, umożliwiający zapisanie wykupionych Materiałów na komputerze Użytkownika. Link przesłany zostanie w ciągu 2 dni roboczych od momentu poinformowania Usługodawcy o braku dostępu do wykupionych w ramach Serwisu Materiałów.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Użytkownika obowiązków wynikających z Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa obowiązujących na terenie RP, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkowników naruszających Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług, w tym na skutek usunięcia Konta Użytkownika naruszającego Regulamin.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poprawność działania systemów transakcyjnych dostarczanych przez Spółkę PayU Spółka akcyjna. Wszelkie roszczenia związane z realizacją transakcji obsługiwanych przez PayU należy kierować wyłącznie do PayU Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu.

§9. SZKOLENIA STACJONARNE

 

I. ORGANIZACJA SZKOLEŃ STACJONARNYCH

 1. Definicje:
 2. a)Szkolenie stacjonarne – zajęcia w formie kursu, organizowane w wyznaczonym przez Organizatora terminie, mające na celu doskonalenie zawodowe uczestników oraz przekazanie wiedzy z zakresu fizjoterapii, zakończone zdobyciem przez Uczestnika certyfikatu potwierdzającego jego udział w szkoleniu,
 3. b)Certyfikat – dokument potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, który otrzymują tylko osoby, biorące udział w kursie w pełnym wymiarze godzinowym,
 4. c)Uczestnik szkolenia – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która bierze udział w Szkoleniu organizowanym przez Organizatora,
 5. d)Zgłoszenie – oświadczenie woli osoby zainteresowanej wzięciem udziału w Szkoleniu stacjonarnym organizowanym przez Organizatora,
 6. e)Formularz zgłoszeniowy – dostępny na dedykowanej podstronie serwisu internetowego terepiafunkcjonalna formularz on-line, umożliwiający dokonanie zgłoszenia udziału w organizowanym przez Organizatora Szkoleniu poprzez podanie i przesłanie za jego pośrednictwem wszystkich niezbędnych danych,

 

II. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W SZKOLENIU STACJONARNYM

 1. Uczestnik szkolenia może wybrać jeden spośród następujących sposobów dokonywania Zgłoszenia swojego udziału w organizowanym przez Organizatora Szkoleniu stacjonarnym:
 2. a)za pomocą Formularza zgłoszeniowego dostępnego on-line na podstronie Serwisu,
 3. b)za pomocą Zgłoszenia w formie papierowej.
 4. Zgłoszenia udziału w szkoleniu mogą być dokonywane 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, w okresie wskazanym każdorazowo przez Organizatora, nie później jednak niż do 30 dni przed rozpoczęciem Szkolenia.
 5. W celu skutecznego Zgłoszenia udziału w Szkoleniu, o którym mowa w II. pkt 1 a) niniejszego paragrafu, Uczestnik szkolenia proszony jest o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego i przesłanie go Organizator klikając przycisk „Wyślij”.
 6. W celu skutecznego Zgłoszenia udziału w Szkoleniu, o którym mowa w pkt II. 1 b) niniejszego paragrafu, Uczestnik szkolenia proszony jest o wypełnienie Zgłoszenia i przesłanie go na adres e-mail: kontakt@terapiafunkcjonalna.pl.
 7. Potwierdzenie Zgłoszenia udziału w szkoleniu zostanie przesłane Uczestnikowi przez Organizatora w formie wiadomości e-mail.
 8. W przypadku niektórych szkoleń dodatkowym wymogiem może być posiadanie wykształcenia kierunkowego. Dotyczy to m.in. lekarzy, fizjoterapeutów, a także innych osób wskazanych przez Organizatora w informacji dotyczącej szkolenia, która zostanie zamieszczona na właściwej podstronie internetowej Serwisu www.terapiafunkcjonalna.pl.
 9. Posiadanie kwalifikacji, o których mowa w pkt 6. niniejszego paragrafu należy potwierdzić przesyłając Organizatorowi zeskanowany dokument (dyplom, zaświadczenie) do 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 10. Szczegółowe informacje na temat organizowanego Szkolenia zamieszczone są na właściwej podstronie internetowej Serwisu www.terapiafunkcjonalna.pl.

III.            PŁATNOŚCI ZA UDZIAŁ W SZKOLENIU

 1. Całkowity koszt Szkolenia jest podawany każdorazowo na podstronie Serwisu internetowego www.terapiafunkcjonalna.pl, na której znajduje się Formularz zgłoszeniowy
 2. Uczestnik szkolenia może dokonać płatności za udział w Szkoleniu przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Organizatora.
 3. W wiadomości, o której mowa w § 9. II. pkt 5 niniejszego zostanie podany numer rachunku bankowego, na który Uczestnik szkolenia zobowiązuje się przelać określoną sumę pieniężną. W pierwszej kolejności Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) w terminie do 7dni od dokonania Zgłoszenia, niezależnie od rodzaju organizowanego Szkolenia. Pozostałą sumę należy wpłacić na konto Organizatora do 30 dni przed rozpoczęciem Szkolenia, pod rygorem niedopuszczenia Uczestnika do udziału w Szkoleniu.
 4. Zapłata uznawana jest za dokonaną z chwilą zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie bankowym Organizatora.
 5. Jeżeli Uczestnik szkolenia nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zgłoszenia udziału w szkoleniu, Organizator wezwie go do dokonania płatności. W przypadku bezskutecznego wezwania, Organizator ma prawo anulować Zgłoszenie, informując o tym Uczestnika szkolenia drogą mailową lub telefoniczną.
 6. Organizator wystawia Uczestnikom szkolenia faktury VAT po faktycznym zakończeniu Szkolenia.

IV. PRAWO DO ODWOŁANIA SZKOLENIA ORAZ REZYGNACJI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia, jeżeli nie osiągnięto minimalnej liczby Uczestników wymaganych do jego przeprowadzenia, która jest każdorazowo określana przez Organizatora. Jednocześnie Organizator zobowiązuje się do powiadomienia o powyższym Uczestnika drogą mailową lub telefoniczną, na  21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia.
 2. W sytuacji, o której mowa w V. pkt 1 niniejszego paragrafu Organizator dokonuje zwrotu płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od przekazania informacji odwołaniu szkolenia. Istnieje również możliwość przeniesienia wpłaconej kwoty na poczet innego Szkolenia organizowanego przez Organizatora.
 3. Organizator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Uczestnik szkolenia chyba, że Uczestnik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.
 4. Uczestnikowi szkolenia przysługuje w każdej chwili przed dniem rozpoczęcia Szkolenia prawo do rezygnacji z uczestnictwa w nim.
 5. Rezygnacja powinna być Zgłoszona Organizatorowi w formie pisemnej na adres e-mail: kontakt@terapiafunkcjonalna.pl. Wraz z podaniem danych osobowych Uczestnika rezygnującego ze Szkolenia oraz wskazania rachunku bankowego na który ma zostać zwrócona zapłata za udział w Szkoleniu.
 6. W przypadku rezygnacji z udziału w Szkoleniu przez Uczestnika szkolenia, Organizator ma prawo pobrać jedynie taką kwotę, która odpowiada kosztom faktycznie przez niego już poniesionym w związku z rezygnacją Uczestnika.
 7. Uczestnik szkolenia może przenieść prawa i obowiązki wynikające z dokonania Zgłoszenia udziału w Szkoleniu na osobę trzecią bez zgody Organizatora, jeżeli osoba ta przejmie wszystkie wynikające z dokonanego zgłoszenia prawa i obowiązki. Aby przeniesienie takie było skuteczne, Uczestnik szkolenia musi zawiadomić o tym fakcie Organizatora najpóźniej 30 dni przed dniem rozpoczęciem Szkolenia.
 8. W przypadku, o którym mowa w powyższym punkcie, odpowiedzialność Uczestnika szkolenia oraz osoby trzeciej za uregulowanie należności finansowych związanych ze Szkoleniem jest solidarna.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE ORGANIZACJI SZKOLEŃ STACJONARNYCH

 1. W razie niemożności zorganizowania Szkolenia z przyczyn niezależnych od osoby bezpośrednio prowadzącej Szkolenie (choroba lub inne zdarzenia losowe) Organizator zastrzega sobie możliwość jej zmiany na inną o takich samych kwalifikacjach.
 2. W sytuacjach nadzwyczajnych (takich jak np. zmiana wymagań dotyczących organizacji Szkolenia) pociągających ze sobą zwiększenie kosztów Szkolenia, Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ceny Szkolenia. Zmiana nie może nastąpić później niż 14 dni przed jego rozpoczęciem. Uczestnicy szkolenia zostaną we wspomnianym terminie powiadomienia o zmianie ceny szkolenia. W przypadku braku akceptacji zmian Uczestnik może zrezygnować z udziału w Szkoleniu otrzymując zwrot kwoty dotychczas wpłaconej Organizatora.
 3. W ramach Szkolenia Organizator zapewnia catering w przerwach zaplanowanych pomiędzy poszczególnymi panelami organizowanego Szkolenia.
 4. Każdy Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do posiadania wymaganego przez Organizatora wyposażenia, tj. przyborów do pisania, zmiennego obuwia sportowego, krótkich spodenek, koszulki sportowa, a w przypadku kobiet, również górnej części bikini.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania szkolenia w trakcie jego trwania, w przypadku zaistnienia zagrożenia zdrowia lub życia Uczestników spowodowanego przez siłę wyższą. Niezwłocznie po ustaniu zagrożenia Organizator powinien umożliwić Uczestnikowi kontynuowanie udziału w Szkoleniu.
 6. Regulamin Szkoleń stacjonarnych obowiązuje od dnia 01. 03. 2015 roku.

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania należytej staranności podczas świadczenia Usług.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu, spowodowanych pracami konserwacyjnymi, pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności i jego serwisem technicznym. Jednocześnie Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 3. Użytkownik oświadcza, iż nie będzie rościł sobie żadnych praw w związku z ograniczeniem dostępu do Serwisu, o którym mowa w powyższym punkcie.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie od momentu ich publikacji na stronie internetowej www.terapiafunkcjonalna.pl. Wszelkie czynności dokonane przez Użytkowników przed zmianą Regulaminu, będą rozpatrywane według obowiązujących wówczas zapisów. Użytkownik, który nie wyraża zgody na nowy Regulamin, może zaprzestać korzystania z Serwisu.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Usług płatnych. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania treści naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu.
 7. Wszelkie spory między stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny, jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 8. Przepisu §9 pkt 7 nie stosuje się do konsumentów w rozumieniu Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 10. Regulamin obowiązuje od dnia 30.03.2015 roku.